Dlaczego na szkoły nakłada się obowiązek prowadzenia BIP-u

Utworzono: 16-12-2013

Placówki oświatowe takie, jak szkoły, zgodnie z prawem, zobowiązane są do prowadzenia BIP-u. Wiele wątpliwości pojawiających się w tej sprawie nakłoniło władze do narzucenia takiego obowiązku na Kuratoria, a tym samym poinformowanie o nich Dyrektorów szkół. W związku z realizacją licznych zadań publicznych ma On bowiem obowiązek upublicznienia zasad powszechności wykształcenia, dysponowania funduszami publicznymi i samorządowymi. Do Jego dyspozycji są oddawane środki, którymi należy zarządzać przy zaopiniowaniu ich przez Radę Szkoły, organizować administrację, finanse, a także obsługę gospodarczą placówki. W związku tym reprezentuje On pewną jednostkę organizacyjną, a tym samym jest w świetle prawa podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej.

Co warto załączyć w BIP-ie?
Należy przygotować informacje o:

 • statusie prawnym lub formie prawnej,
 • organizacji,
 • przedmiocie działalności i kompetencjach,
 • organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
 • strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3–5 ustawy,
 • majątku, którym dysponują,
 • zasadach funkcjonowania, w tym m.in. o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
 • programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
 • danych publicznych, w tym treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej.

Przybliżone informacje zawierają jedynie określone minimum. Warto zatem pamiętać, że z własnej inicjatywy można ubogacić BIP szkolny. Takie podejście ma za zadanie zaspokojenie wiedzy społeczeństwa, udzielenie określonego wsparcia, pomocy placówce, polepszenia jej działalności statutowej oraz rozpropagowania informacji w określonym do tego środowisku.

Zgodnie z ustawą celem BIP jest powszechne udostępnianie informacji publicznej, a nie wykorzystywanie jej w celach reklamowych czy wyborczych. Warto podkreślić, że Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana tylko na specjalny wniosek.

Zgodnie z § 9 ust. 1–3 cyt. rozp. strony podmiotowe BIP prowadzone są w formie odrębnych stron WWW. W związku tym na stronie szkoły powinno być zawarte logo BIP – u z przekierowaniem do konkretnej strony internetowej. Na stronie podmiotowej BIP, w jej górnej części, musi znajdować się:

 • logo (znak graficzny) BIP.
 • adres redakcji strony podmiotowej BIP,
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • numer telefaksu
 • adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP, - instrukcja korzystania ze strony
 • menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie informacji publicznych, o których mowa w ustawie, a także innych nie wymienionych w niej informacji publicznych, które podmiot zdecydował się udostępnić.

Warto zaznaczyć, że zawartość strony BIP-u powinna zostać przygotowana w taki sposób, aby była stworzona możliwość jej: wydrukowania i skopiowania. W celu dokonywania na niej koniecznych aktualizacji należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za to szczególne zadanie.

Więcej informacji o programach do prowadzenia BIP dla szkół i przedszkoli.

Pprogram do prowadzenia biuletynu informacji publicznej powinien spełniać standardy dostępności WCAG 2.0 i kodowania W3C oraz wypełniać wymogi ustawy i rozporządzeń o BIP:

Przejdź do góry strony